مرکز تماس

مدیریت خدمات مشتریان

اطلاع رسانی

امداد مشتریان

امداد شعب

ثبت و پیگیری شکایات

ثبت و پیگیری تیکت های

سامانه کاشف – سرآمد 

امــروزه مرکــز ارتبــاط بــه عنــوان مؤثرتریــن ابــزار جــذب و حفـظ مشـتری، در فعالیـت حرفـهای و تخصصـی در بـازارکار و صنایــع نقــش بــه ســزایی دارد. وجــه تمایــز مرکــزتمـاس شـرکت پدیسـار انفورماتیـک شـامل پاسـخگویی و پیــاده ســازی ســامانه مرکزتمــاس بــه عنــوان نقطــه تمــاس و ارتبــاط مشــتریان بــر بســتر سیســتم هــای مبتنــی بــر فرآینــد(BPMS)مــی باشــد

مرکز تماس شرکت پدیسار انفورماتیک با کارشناسان و ابزار حرفه‌ای در زمینه های مختلف به صورت 24*7 به شرح ذیل ارائه خدمت می‌نماید

مدیریت کمپین ها

توسعه محصول و خدمات

بازاریابی

رضایت سنجی

مدیریت محتوایی فرآیندها

طراحی و تدوین فرآیندها

بهبود مستمر فرآیندها

padicall-logo2-292x300
پیمایش به بالا