مهندسی پشتیبانی

 

زیرساخت پشتیبانی فناوری اطلاعات به شالوده فناوری‌ها، فرآیندها و منابعی اشاره دارد که سازمان‌ها را قادر می‌سازد خدمات مؤثر و کارآمد فناوری اطلاعات را ارائه دهند. این زیرساخت نقش مهمی در حفظ عملکرد و عملکرد محیط IT سازمان ایفا می کند. مجموعه ای از اجزاء شامل سخت افزار، نرم افزار، شبکه ها، پایگاه های داده و پرسنل پشتیبانی را در بر می گیرد.

 هدف اصلی زیرساخت پشتیبانی فناوری اطلاعات این است که اطمینان حاصل شود که کاربران نهایی می‌توانند به طور یکپارچه به خدمات فناوری اطلاعات دسترسی داشته باشند و از آنها استفاده کنند و در عین حال مشکلات یا چالش‌هایی را که ممکن است پیش بیاید، برطرف می‌کنند. این شامل راه اندازی help desk یا service desk  ، اجرای فرآیندهای مدیریت حوادث و مشکلات، و حفظ یک پایگاه دانش جامع برای راهنمایی عیب یابی و حل است. یک زیرساخت پشتیبانی IT با ساختار مناسب برای به حداقل رساندن زمان خرابی، افزایش رضایت کاربر و در نهایت کمک به موفقیت کلی عملیات فناوری اطلاعات سازمان ضروری است.

دارای نمایندگی های فعال

در سراسر کشور

خدمات

 • نصب، راه اندازی و پیکربندی سوئیچ و روتر در لایه دسترسی و مرکزی شبکه و اینترنت
 • نصب، راه اندازی و به روزرسانی سرور و تجهیزات ذخیره ساز
 • نصب، راه اندازی و به روزرسانی زیر ساخت مجازی سازی از جمله Esxi-Hyperv-Citrix
 • اجرای کامل عملیات پسیو و آرایش رک
 • نگهداری و رفع مشکلات تجهیزات شبکه شامل سوئیچ، اکسس پوینت و نودهای شبکه، کابل شبکه  (UTP, STP)پچ پنل و کلیه تجهیزات Passive
 • نگهداری زیرساخت شبکه و اجرای منظم عملیات سرویس دوره ای
 • حفظ و نگهداری و تهیه نسخه پشتیبان از اطلاعات سرورها و تجهیزات شبکه
 • مانیتورینــگ کلیــه خطــوط ارتباطــی ( MPLS و PTMP)ســرورهای مجــازی، عملکــرد پایــگاه داده، سیســتم عامــل، تجهیــزات ذخیــره ســاز، ســرویسهای مجــازی ســازی ، تجهیــزات LAN Switchingشــامل ســوئیچ هــای Core/Access/TOR/Edge
 • پشـتیبانی سـخت افـزاری شـامل رفـع ایـراد و فهرسـت بـرداری و تهیـه شناسـنامه سـخت افـزاری بـرای رایانـه، نـوت بـوک، چاپگـر، اسـکنر، متعلقـات آنهـا بـه همـراه بازرسی، ریشـه یابـی و مستندسـازی حـوادث سـخت افـزاری
 • نصب و راه اندازی لوازم و تجهیزات سخت افزاری متصل به رایانه ها
 • اسمبل کردن قطعات رایانه ها و ارتقای سخت افزاری سیستمها
 • تامین کلیه ی تجهیزات رایانه و زیرساخت و شبکه
 •  تامین کلیه ی تجهیزات دیتاسنتر شامل Server-Storage-Firewall-Rack-Switch-Router-Firewall
 • انجام خدمات نصب دوربین و نظارت تصویری
 • راه انـدازی سـرویسهای درون سـازمانی بـر اسـاس سـرویس هـای Microsoft و Linux 
پیمایش به بالا