نرم افزارهای کاربردی پایانه فروش


شرکت پدیسار انفورماتیک در چند سال اخیر نسبت به تولید و بهره برداری نرم افزارهای کاربردی پایانه های فروش سازگار با سوییچ خود و سایر سوییچ های موجود و منصل در شبکه شاپرک اقدام نموده است. نرم افزراهای تولید شده بر روی نام های تجاری Spectra ، XGD و Justtide بوده است.