چشم انداز


شرکت پدیسار انفورماتیک؛ با شناسايي آخرين دستآوردهاي فنآوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) و بانکداری و پرداخت الکترونیک،(Banking- Solution & Service Provider) نيازهاي اساسي کشور را در اين زمينه مورد بررسي قرار مي دهد و تلاش مي کند مناسب ترين راهکارها را جهت توسعة کاربرد فناوري اطلاعات و جوزه بانکی در سراسر کشور فراهم نمايد. به منظور تحقق اين هدف، نگاه شرکت به ظرفيتهاي موجود کارشناسي و مديريتي در تمامی استانها، فعال کردن و بهره گيري بيشتر اين ظرفيتها در اجراي پروژه هاي ملي است. لذا در این راستا، شرکت نسبت به راه اندازی دفاتر متعدد نمایندگی در تهران و مراکز استانهای کشور نیز اقدام نموده است و با تدارک مقدمات لازم، موجب ارتقاء و انسجام توان کاري شرکت و گسترش و پايداري کسب و کار خود گردیده است. این دیدگاه موجبات اعتماد مشتریان فعلی شرکت که بعضاً بیش از یک دهه از طول عمر همکاری شان با این شرکت می گذرد و اطمینان خاطر مشتریان آتی مان برای همکاری و عقد قرارداد گردیده است.