همکاران بین المللی پدیسار انفورماتیک


 • TCS/FNS در حوزه بانکداری (Core Banking)
 • M2M، مدیریت سیستم های کارت و پرداخت الکترونیک (e-payment)
 • STL، نظام های مالی (Oracle GL) , (ERP), (Financial)
 • e-mobile، شارژ الکترونیک و Mobile Banking
 • Perto، تولید دستگاه های ATM
 • Keba، ارائه دستگاه های خود دریافت و خودپرداز و (Recycle)
 • Altitude، مراکز پاسخگویی مشتریان (Contact Centers)
 • Justtide؛ pin pad و افزار پرداخت همراه
 • Spectra، Posهای بانکی، Pin pad و ...
 • Guanry؛ کیوسک و افزار پرداخت و...
 • Creator؛ انواع کارتخوان بانکی مغناطیسی هوشمند و غیرتماسی و سیستم های نگهداری کارت ویژه کیوسک.
 • SZZT؛ انواع Pin Pad استاندارد بانکی ویژه خودپرداز و کیوسک