۷۹ درصد خریدها روی کارتخوان 94/12/10

۷۹ درصد خریدها روی کارتخوان/۱۴درصد موبایلی/۷درصد اینترنتی کی از شاخص های مهم در بررسی عملکرد شبکه شاپرک، سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس داده های دریافت شده، در دی ماه ۱۳۹۴ ابزار کارتخوان فروشگاهی با ۶۶۲/۲۳۰/۴۴۶ تراکنش به سهم ۷۹/۰۲ درصدی رسیده و بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است. پس از کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی با ۱۱۶/۱۸۵/۰۹۵ تراکنش و ابزار پذیرش اینترنتی با ۵۹/۶۲۷/۶۶۲ تراکنش، به ترتیب با ۱۳/۸۶ درصد و ۷/۱۲ درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، یکی از شاخص های مهم در بررسی عملکرد شبکه شاپرک، سهم تراکنش های هر یک از ابزارهای پذیرش است. بر اساس داده های دریافت شده، در دی ماه 1394 ابزار کارتخوان فروشگاهی با 662/230/446 تراکنش به سهم 79/02 درصدی رسیده و بیشترین تعداد تراکنش را در بین سایر ابزارهای پذیرش داشته است. پس از کارتخوان فروشگاهی، ابزار پذیرش موبایلی با 116/185/095 تراکنش و ابزار پذیرش اینترنتی با 59/627/662 تراکنش، به ترتیب با 13/86 درصد و 7/12 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. در نمودار، زیر سهم پذیرش هر ابزار در شبکه شاپرک از تعداد تراکنش های دی ماه 1394 نشان داده شده است. تعداد تراکنش به ازای هر ابزار در جدول زیر محاسبه شده است که نتایج بیانگر آن است که بیشترین تعداد تراکنش به ازای هر ابزار با اختلاف زیاد، به ابزار پذیرش موبایلی با بیش از 115 هزار تراکنش اختصاص یافته و بعد از آن، ابزار پذیرش اینترنتی با نزدیک به 4 هزار تراکنش برای هر ابزار در جایگاه دوم و در نهایت ابزار کارتخوان فروشگاهی به دلیل لزوم انجام عملیات پرداخت در محل نصب کارتخوان فروشگاهی با 157 تراکنش برای هر پایانه در جایگاه سوم قرار گرفته است. عملکرد تراکنش های شاپرک از لحاظ تعدادی در ابزارهای پذیرش موبایلی و ابزار کارتخوان فروشگاهی در دی 94 نسبت به آذر 94 با افزایش همراه بوده و در بخش ابزار پذیرش اینترنتی کاهش داشته است. بر اساس داده‌های این نمودار، ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در آذرماه 94 بالغ بر 78 درصد بوده که این میزان در دی‌ماه 94 به 79 درصد رسیده است. ابزار پذیرش موبایلی نیز در آذر ماه 13/85 درصد بوده که در دی ماه با یک دهم درصد افزایش به 13/86 درصد رسیده است. ابزار پذیرش اینترنتی با 76 دهم درصد کاهش، از 7/88 درصد به 7/12 درصد رسیده است. اما در بخش مبلغیِ هر یک از ابزارهای پذیرش، در دو ابزار موبایل و اینترنت افزایش داشته‌ایم و ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی با کاهش مواجه بوده است. در این بخش، مجموع مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در آذر ماه 93/55 درصد بوده که در دی ماه این میزان به 92/65 درصد نزول یافته است. مجموع مبلغ تراکنش های ابزار پذیرش موبایلی نیز در آذر 0/53 درصد بوده که در دی‌ماه به 0/50 درصد رسیده است. اما مجموع مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی با 5/92 درصد در آذر و 6/85 درصد در دی‌ماه، رشد حدود یک درصدی را ثبت کرده است. در مقایسه عملکرد ابزارهای سه گانه پذیرش در دی ماه 94 نسبت به دی ماه 93 شاهد سه مورد کاهش و سه مورد افزایش هستیم. در بخش تعدادیِ تراکنش ها، ابزارهای موبایلی و اینترنتی در دی ماه 94 نسبت به دی ماه 93 سیر نزولی داشته اند و ابزار کارتخوان فروشگاهی با افزایشِ حدود 7 درصدی همراه بوده است. تعداد تراکنش های ابزار کارتخوان فروشگاهی در دی ماه 93 بالغ بر 72 درصد بوده که این میزان در دی ماه 94 به 79 درصد رسیده است. تعداد تراکنش های صورت گرفته توسط ابزار پذیرش موبایلی در دی 93 بالغ بر 19 درصد بوده که با کاهش 5 درصدی به حدود 14 درصد رسیده است. تعداد تراکنش های ابزار پذیرش اینترنتی در دی 93 حدود 8 و نیم درصد ثبت شده که در مدت مشابه 94 به 7 درصد نزول یافته است. در بخش مبلغیِ تراکنش های سه ابزار پذیرش شاپرک، ابزار کارتخوان فروشگاهی با کاهش و ابزارهای موبایلی و اینترنتی افزایش داشته اند. در این بخش، مجموع مبلغ ابزار کارتخوان فروشگاهی در دی 93 بالغ بر 93 درصد بوده که در دی 94 پنج درصد کاهش یافته است. مجموع مبلغ ابزار پذیرش موبایلی در دی 93 چهار دهمِ درصد ثبت شده که در همین مدت در سال 94 با یک دهمِ درصد افزایش به پنج دهمِ درصد رسیده است. مجموع مبلغ ابزار پذیرش اینترنتی در دی ماه سال گذشته، 6 و نیم درصد برآورد شده است که در دی ماه سال جاری، این میزان با افزایش سه دهمِ درصدی، سیر صعودی را در پیش گرفته است. از دو نمودار 4-2 و 4-3 ملاحظه می شود که چه در قیاس ماهانه و چه در قیاس سالانه هیچ‌یک از ابزارهای پذیرش به طور همزمان با رشد در سهم تعدادی و مبلغی تراکنش‌ها مواجه نبوده اند.

بازگشت